नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सामान्य प्रशासन


 सामान्य प्रशासन

विभागीय प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।