नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

खनिज आर्थिक अध्ययन प्रवर्धन


 खनिज आर्थिक अध्ययन प्रवर्धन

पत्ता लागेका खनिज भण्डारको प्राविधिक, आर्थिक, अध्ययनको अधारमा डाटा प्याकेज तयार गरी उद्योग प्रबद्र्धन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।