नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

खनिज भण्डार मुल्याङकन


 खनिज भण्डार मुल्याङकन

अन्वेषण कार्यवाट पत्ता लागेको अधातु र धातु खनिज भण्डारको परिमाण तथा गुणको मूल्याङ्ककन गर्ने ।