नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

पेट्रोलोजी तथा मिनरलोजी सेक्सन


 पेट्रोलोजी तथा मिनरलोजी सेक्सन

चट्टान तथा खनिजका नमूनाहरुको थिन सेक्सन तथा पोलिष्ड सेक्सन बनाई परिक्षण गर्ने।