नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

डाटा इन्टरप्रिटेशन तथा डकुमेन्टेशन शाखा


डाटा इन्टरप्रिटेशन तथा डकुमेन्टेशन शाखा