नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

खनिज प्रसोधन प्रयोगशाला


खनिज प्रशोधन प्रयोगशाला शाखा

  • खानी तथा खनिज स्रोतको प्रशोधन गर्ने प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श दिने ।
  • धातु सम्बन्धी भौतिक, यान्त्रिक, मेटालर्जिकल तथा रसायनिक बनौट परिक्षण तथा विश्लेषण गर्ने ।
  • खनिज तथा धातु जन्य उद्योगहरूको वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।