नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

खानी अनुमति तथा प्रशासन शाखा


 

खानी अनुमति तथा प्रशासन शाखाको कार्य विवरण

 

  • खनिज कार्यको अनुमतिपत्र प्रदान गरी नियमन तथा प्रशासन गर्ने ।
  • खानी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रचलित ऐन नियम अनुसार हुनेगरी नवीकरण गर्ने र रद्द गर्ने ।
  • पेश हुन आएका खानी प्रस्ताव अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार परिमार्जन संसोधन गर्न लगाई सिफारिस गर्ने |
  • खानी अनुमति प्रदान गर्दा आवश्यक शर्तहरु तोक्ने प्रस्ताब गर्ने गराउने |
  • खनिज पदार्थको उत्पादन, खरिद विक्रि र प्रयोगमा नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने ।
  • खानिबाट प्राप्त राजश्व शुल्क विक्रि र प्रयोगमा नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने ।
  • खानीबाट प्राप्त राजश्व शुल्क जरिवाना संकलन गर्ने ।
  • खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ तथा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को अधिनमा रहि प्रशासनिक कार्य गर्ने ।

 

उत्खनन् तथा खोजतलास अनुमाति जारी विबरणः

No. of Opening License issued 
S.N. Minerals F.Y  070/71  F.Y 071/72 F.Y  072/73  F.Y 073/74 F.Y 074/75 F. Y 075/756 F.Y 076/77
1 Coal 20 17 14 14 11 11 10
2 Iron-ore 2 3 3 3 2 2 2
3 Kyanite 9 9 8 9 8 8 8
4 Lead  1 1 3 3 3 3 3
5 Limestone 37 41 44 49 52 53 72
6 Magnesite 1 1 1 1 1 1 1
7 Marble 5 4 4 3 3 3 2
8 Quartz 3 3 3 4 4 3 4
9 Quartzite 3 6 7 8 10 10 16
10 Red Clay 7 7 7 5 3 3 5
11 Talc 10 12 11 12 14 14 12
12 Tourmaline 13 13 13 12 12 9 8
13 Zinc 1 1 1 1 1 1 1
14 Dolomite 0 0 1 1 1 1 2
15 Calcite 0 0 1 1 1 1 1
  Granite             1
  Copper             1
  Total 112 118 121 126 126 123 149

 

No. of Prospecting License Issued
S.N. Minerals F.Y  070/71  F.Y 071/72 F.Y  072/73 F.Y  074/75 F.Y  075/76 F.Y  076/77
1 Aquamarine 10 8 6 5 0 1
2 Bauxite 3 0 0   0 0
3 Beryl 0 1 1 1 0 0
4 Calcite 3 2 1 1 2 1
5 Coal 21 16 7 4 3 2
6 Copper 31 24 14 7 6 3
7 Corundum 2 2 1 1 0 0
8 Dolomite 19 16 12 14 10 9
9 Garnet 3 1 0     0
10 Gold 69 64 46 17 3 2
11 Granite 6 7 4 3 8 2
12 Graphite 1 0 0   0 0
13 Iron-ore 26 20 12 7 7 2
14 Koline Clay 1 6 4 1 1 0
15 Kyanite 36 27 11 9 3 2
16 Lead  10 9 4 2 1 0
17 Limestone 179 169 172 178 170 162
18 Magnesite 0 0 0     0
19 Marble 4 5 3 1 1 1
20 Marl 1 0 0   0 0
21 Mica 3 2 0 1 0 0
22 Quartz 19 15 10 3 3 2
23 Quartzite 29 41 31 50 34 27
24 Red Clay 7 5 2 1 0 0
25 Ruby 1 3 1   3 4
26 Silica Sand 0 9 10 22 16 27
27 Talc 44 37 19 18 7 5
28 Tin 1 0 0   0 0
29 Tourmaline 66 52 15 12 3 4
30 Zinc 4 2 3   1 0
31 Industrial Clay 0 0 1 1 0 0
32 Polymetal       2 3 2
33 Feldspar       1 1 0
  Total 599 543 390 362 286 258

 

राजश्व आम्दानी

क्र.स.

संकेत नं.

गैरकर राजश्व शिर्षक

आ.ब.०६७/६८

आ.ब.०६८/६९

आ.ब.०६९/७०

आ.ब.०७०/७१

आ.ब.०७१/७२

१४१५३

खानी रोयल्टी

२३७५७६४५.४३

३१४०२९६६.१३

४७५०५२२९.८

६३८२७४१४.१५

५६७८२१११.४९

१४२१२

सरकारी बिक्रीबाट प्राप्त रकम

८३०००

२८६७१४.५

४७०२२५.०५

६६९२११.५

४८४२२३.८

१४२२७

अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क

१४०२८८

४०८०००

२१०००

२४०००

४५०

१४३१२

प्रशासनिक शुल्क दण्ड जरिवाना

 

 

 

१३२५२६

६९६५१७.५२

१-१-१-१-१

अन्य

 

९६१

 

 

 

१५११२

बेरुजु

४९९३९.३६

 

३७२३

१२५८७०

७८२५७

 

 

जम्मा

२४०३०८७२.७९

३२०९८६४१.६३

४८०००१७७.८५

६४७७९०२१.६५

५८०४१५५९.८१

 

क्र.स.

संकेत नं.

गैरकर राजश्व शिर्षक

आ.ब.०७२/७३

आ.ब.०७३/७४

आ.ब.०७४/७५

आ.ब.०७५/७६

आ.ब.०७६/७७

१४१५३

खानी रोयल्टी

२६१४५२३१५.७८

४०७३६२१८०.८६

८९०५९६०१८

७६८३३३५९१.४४

८४६४४९५७५.८९

१४२१२

सरकारी बिक्रीबाट प्राप्त रकम

६११२९०.

३०४७५६५.७

२६२६१००

१६५०२२०

२१६५४०

१४२२७

अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क

६०००

३०००

११७७००

४३४६००

१४३१२

प्रशासनिक शुल्क दण्ड जरिवाना

८७११४५.९३

५०००

८१६९७

२१२१००

१-१-१-१-१

अन्य

९०३००

 

 

१५११२

बेरुजु

९०८१०

६०५०

१४०५१५।६४

३५६९३

 

 

जम्मा

२६३०३१५६१.७१

४१०५११०९६.५६

११३९३९६२४०.६१

७७०३२३७२४.०८

८४७३४८५०८.८९