नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

उद्देश्य

(क)    खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्ने गराउने ।

(ख)    खानीहरुको नियमन, प्रशासन तथा प्रवर्धन गर्ने गराउने ।

(ग)    खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ सम्बन्धि नीति तथा कानून तर्जुमा गर्ने गराउने ।

कार्य

(क)    खनिज सम्बन्धी अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने ।

(ख)    खनिज सम्पदाको प्रवर्धन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, उत्खनन् तथा विकास गर्ने गराउने ।

(ग)    मिनरल इन्भेन्ट्रि म्याप र क्याटालग अध्यावधिक गरी सूचना प्रवाह गर्ने गराउने ।

(घ)    खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, 2042 तथा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, 2056 (संशोधन सहित) को प्रशासन गर्ने ।

 

यस महाशाखा अन्तर्गत 5 वटा शाखाहरु छन् ।

  • खनिज अन्वेषण शाखा
  • ड्रिलिङ्ग तथा एक्सप्लोरेटोरी माइनिङ्ग शाखा
  • प्राकृतिक ग्याँस शाखा
  • खानी अनुमति तथा प्रशासन शाखा
  • खानी अनुगमन शाखा