नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

खानी अनुमति तथा प्रशासन शाखा

देशको दुततर आर्थिक विकासको लागि देशमा भैरहेको खानी तथा खनिज शोतहरुको विकास गर्ने उद्देश्यले खाती तथा खनिज पदार्थ ऐन, 2042 तथा नियामावली 2056 लागू रहेको छ। ऐन तथा नियमले देशको खनिज सम्पदाको खोजतलास, अन्वेषण, विकास र उत्खनन्‌ गर्ने र सो मा लाग्ने राजश्वका सम्बन्धमा व्यवस्था गरी राज्यको प्राकृतिक सम्पदामा सबै नागरिक र खनिज कार्य गर्ने उद्देश्य राखी विधिवत स्थापना भएका कम्पनीको समान हक लाग्ने व्यवस्था गरेको छ| यो कानुनी व्यवस्था बमोजिम यस खानी तथा भू-गर्भ विभागबाट खानी तथा खनिज श्रोतको विकास र प्रशासन सम्वन्धी कार्यहरु भैरहेको छ |

खानी अनुमति तथा प्रशासन शाखाको कार्य विवरण

  • खनिज कार्यको अनुमतिपत्र प्रदान गरी नियमन तथा प्रशासन गर्ने ।
  • खानी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रचलित ऐन नियम अनुसार हुनेगरी नवीकरण गर्ने र रद्द गर्ने ।
  • पेश हुन आएका खानी प्रस्ताव अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार परिमार्जन संसोधन गर्न लगाई सिफारिस गर्ने |
  • खानी अनुमति प्रदान गर्दा आवश्यक शर्तहरु तोक्ने प्रस्ताब गर्ने गराउने |
  • खनिज पदार्थको उत्पादन, खरिद विक्रि र प्रयोगमा नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने ।
  • खानिबाट प्राप्त राजश्व शुल्क विक्रि र प्रयोगमा नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने ।
  • खानीबाट प्राप्त राजश्व शुल्क जरिवाना संकलन गर्ने ।
  • खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, 2042 तथा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, 2056 को अधिनमा रहि प्रशासनिक कार्य गर्ने ।

खनिज कार्य गर्ने अनुमति पत्र लिनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रकृयाको संक्षिप्त विबरण

उत्खनन् तथा खोजतलास अनुमाति जारी विबरणः

No. of Opening License issued 
S.N. Minerals F.Y  070/71  F.Y 071/72 F.Y  072/73  F.Y 073/74 F.Y 074/75 F. Y 075/756 F.Y 076/77
1 Coal 20 17 14 14 11 11 10
2 Iron-ore 2 3 3 3 2 2 2
3 Kyanite 9 9 8 9 8 8 8
4 Lead  1 1 3 3 3 3 3
5 Limestone 37 41 44 49 52 53 72
6 Magnesite 1 1 1 1 1 1 1
7 Marble 5 4 4 3 3 3 2
8 Quartz 3 3 3 4 4 3 4
9 Quartzite 3 6 7 8 10 10 16
10 Red Clay 7 7 7 5 3 3 5
11 Talc 10 12 11 12 14 14 12
12 Tourmaline 13 13 13 12 12 9 8
13 Zinc 1 1 1 1 1 1 1
14 Dolomite 0 0 1 1 1 1 2
15 Calcite 0 0 1 1 1 1 1
  Granite             1
  Copper             1
  Total 112 118 121 126 126 123 149

 

No. of Prospecting License Issued
S.N. Minerals F.Y  070/71  F.Y 071/72 F.Y  072/73 F.Y  074/75 F.Y  075/76 F.Y  076/77
1 Aquamarine 10 8 6 5 0 1
2 Bauxite 3 0 0   0 0
3 Beryl 0 1 1 1 0 0
4 Calcite 3 2 1 1 2 1
5 Coal 21 16 7 4 3 2
6 Copper 31 24 14 7 6 3
7 Corundum 2 2 1 1 0 0
8 Dolomite 19 16 12 14 10 9
9 Garnet 3 1 0     0
10 Gold 69 64 46 17 3 2
11 Granite 6 7 4 3 8 2
12 Graphite 1 0 0   0 0
13 Iron-ore 26 20 12 7 7 2
14 Koline Clay 1 6 4 1 1 0
15 Kyanite 36 27 11 9 3 2
16 Lead  10 9 4 2 1 0
17 Limestone 179 169 172 178 170 162
18 Magnesite 0 0 0     0
19 Marble 4 5 3 1 1 1
20 Marl 1 0 0   0 0
21 Mica 3 2 0 1 0 0
22 Quartz 19 15 10 3 3 2
23 Quartzite 29 41 31 50 34 27
24 Red Clay 7 5 2 1 0 0
25 Ruby 1 3 1   3 4
26 Silica Sand 0 9 10 22 16 27
27 Talc 44 37 19 18 7 5
28 Tin 1 0 0   0 0
29 Tourmaline 66 52 15 12 3 4
30 Zinc 4 2 3   1 0
31 Industrial Clay 0 0 1 1 0 0
32 Polymetal       2 3 2
33 Feldspar       1 1 0
  Total 599 543 390 362 286 258

 

राजश्व आम्दानी

क्र.स.

संकेत नं.

गैरकर राजश्व शिर्षक

आ.ब.067/68

आ.ब.068/69

आ.ब.069/70

आ.ब.070/71

आ.ब.071/72

1

14153

खानी रोयल्टी

23757645.43

31402966.13

47505229.8

63827414.15

56782111.49

2

14212

सरकारी बिक्रीबाट प्राप्त रकम

83000

286714.5

470225.05

669211.5

484223.8

3

14227

अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क

140288

408000

21000

24000

450

4

14312

प्रशासनिक शुल्क दण्ड जरिवाना

 

 

 

132526

696517.52

5

1-1-1-1-1

अन्य

 

961

 

 

 

6

15112

बेरुजु

49939.36

 

3723

125870

78257

 

 

जम्मा

24030872.79

32098641.63

48000177.85

64779021.65

58041559.81

 

क्र.स.

संकेत नं.

गैरकर राजश्व शिर्षक

आ.ब.072/73

आ.ब.073/74

आ.ब.074/75

आ.ब.075/76

आ.ब.076/77

1

14153

खानी रोयल्टी

261452315.78

407362180.86

890596018

768333591.44

846449575.89

2

14212

सरकारी बिक्रीबाट प्राप्त रकम

611290.

3047565.7

2626100

1650220

216540

3

14227

अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क

6000

0

3000

117700

434600

4

14312

प्रशासनिक शुल्क दण्ड जरिवाना

871145.93

5000

0

81697

212100

5

1-1-1-1-1

अन्य

0

90300

0

 

 

6

15112

बेरुजु

90810

6050

0

140515।64

35693

 

 

जम्मा

263031561.71

410511096.56

1139396240.61

770323724.08

847348508.89