नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपाल सरकार

खानी तथा भूगर्भ विभाग

लैनचौर, काठमाडौं

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

03
April 2024
खरिद कार्यको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

18
Mar 2024
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

24
Jan 2024
खनिज पदार्थ उत्खनन् कार्य सम्बन्धी सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
14
Jan 2024
RFP प्रस्तावको लागि आह्वान
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
05
Jan 2024
उत्खनित खनिज परिमाणको मापन गर्ने यन्त्र जडान गर्ने सम्बन्धी सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

03
Jan 2024
RFP प्रस्तावको लागि आह्वान
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

14
Dec 2023
वन तथा नीजि स्वामित्वको जग्गामा समेत पर्ने गरी क्वारी क्षेत्र स्वीकृत भई वनको भोगाधिकार प्राप्त नभईसकेको र नीजि जग्गामा खानी संचालन गर्न प्रस्ताव गरेका खानीहरुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड- २०८० सम्बन्धमा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

04
Nov 2023
जाजरकोट भू-कम्प अप्डेट
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

29
Oct 2023
खनिज कार्य स्थगन सम्बन्धी सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

18
Oct 2023
खनिज कार्यको अनुमतिपत्र नविकरण बारेको सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

13
Oct 2023
खरिद कार्यको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

03
Oct 2023
बझाङ भू-कम्पको ताजा अपडेट
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

27
Sept 2023
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

22
Sept 2023
डाटा प्याकेज सम्बन्धी सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

22
Sept 2023
खनिज खोजतलास/उत्खनन् अनुमति प्राप्त व्यक्ति तथा कम्पनीहरुले पत्राचार गर्ने स्पष्ट ठेगाना विभागमा पेश गर्ने बारे
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
21
Sept 2023
खानी संचालकले हरेक आ.व. मा उत्खनन अनुमतिपत्र नविकरणका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातको चेकलिष्ट
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

21
Aug 2023
RFP प्रस्तावको लागि आह्वान
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

18
July 2023
सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

07
July 2023
आ.व. 2080/81 को खनिज अनुमतिपत्रको नविकरण सम्बन्धी सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

25
June 2023
विद्युतीय बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

18
June 2023
उत्खनित खनिजको मापन गर्ने तौलपुल सम्बन्धी सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

14
May 2023
सूचनाः रोक्का क्षेत्र परिवर्तनको संशोधन सम्बन्धमा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

26
Feb 2023
सूचनाः आ.व. 2079।80 को खास खनिज डाटा प्याकेज सम्बन्धि
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

24
Feb 2023
सूचनाः रोक्का क्षेत्र परिवर्तन सम्बन्धि
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
16
Dec 2022
सुचना: उत्खनित खनिजको मापन गर्ने तौलपुल राख्ने सम्बन्धी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष!

18
Oct 2022
सूचनाः आ.व. 2079।80 को अनुमतिपत्र नविकरण सम्बन्धमा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
23
Aug 2022
सुचना पाटी प्रकाशित नक्साहरु जि.आई.एस. लगईन पुस्तकालय डेटाबेस महत्वपूर्ण लिङ्कहरु सूचनाः धरौटी रकम सम्बन्धमा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
28
July 2022
सुचना पाटी प्रकाशित नक्साहरु जि.आई.एस. लगईन पुस्तकालय डेटाबेस महत्वपूर्ण लिङ्कहरु सूचनाः आ.व. 2079।80 को खनिज अनुमतिपत्र नविकरण सम्बन्धि संशोधित सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
17
July 2022
सुचनाः आ.व. 2079।80 को लागि सूचिदर्ता गराउने सम्बन्धमा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
11
May 2022
सूचनाः नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने बारे
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
23
Mar 2022
सुचना पाटी प्रकाशित नक्साहरु जि.आई.एस. लगईन पुस्तकालय डेटाबेस महत्वपूर्ण लिङ्कहरु सूचना: स्वघोषणा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
02
Jan 2022
सुचना पाटी प्रकाशित नक्साहरु जि.आई.एस. लगईन पुस्तकालय डेटाबेस महत्वपूर्ण लिङ्कहरु सूचना: RFP को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
29
Nov 2021
सूचना: खास खनिज सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृत भएको आशयको सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
18
Oct 2021
सूचना: खनिज कार्यको अनुमतिपत्र नविकरण बारे
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
30
Sept 2021
सूचना: क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
27
Sept 2021
सूचना: जनशक्ती करार सम्बन्धी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
23
July 2021
सूचना: खास खनिज डाटा प्याकेजको पुन: सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
20
July 2021
सूचना:डाटा प्याकेज बुझाउने सम्बन्धमा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
15
July 2021
सूचना: सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
14
July 2021
आ.व. 078/79 को खनिज अनुमति नविकरण सम्बन्धी सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
22
June 2021
खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान सुचारु गरिएको सम्बन्धी सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
28
May 2021
सूचना: खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव स्थगन गरिएको सम्बन्धमा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
24
April 2021
विदेशी र नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि नेपालमा गरिने भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि कार्यविधि 2077
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
22
April 2021
आशयको सुचना: पालेघर निर्माण, गुम्बा साईस्मिक स्टेसन, सिन्धुपाल्चोकको शिलबन्दी दरभाउपत्र
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
15
April 2021
खास खनिज को डाटा प्याकेज सम्बन्धि सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
01
April 2021
शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानको सुचना: सिन्धुपाल्चोक स्थित गुम्बा साईस्मिक स्टेसनको पालेघर निर्माण
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
10
Mar 2021
आशयको सुचना: केमिकल तथा ग्लासवयर शिलबन्दी दरभाउपत्र
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
09
Mar 2021
आशयको सुचना: रसायन प्रयोगशाला भवन मर्मत
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
11
Feb 2021
खनिज उत्पादन रोयल्टिको विवरण बझाउने सम्बन्धमा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
30
Dec 2020
बोलपत्र आह्वानको सुचना: ल्याब मर्मत तथा उपकरण खरिद
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
05
Nov 2020
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना- कार्यालय सम्बन्धी तथा अन्य सामान
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
05
Nov 2020
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना- प्रयोगशाला भवन मर्मत तथा स्थापना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
17
Oct 2020
खनिज कार्यको अनुमतीपत्र नविकरण बारेको सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
24
Sept 2020
खास खनिज प्रवर्धन सम्बन्धी सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
20
Sept 2020
शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान- कार्यालय संचालन सम्बन्धी सामान तथा अन्य उपकरण
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
17
June 2020
खास खनिज प्रवर्धन सम्बन्धी सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
24
May 2020
आ.व. 2077/78 को सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
27
Dec 2019
चुनढुंङ्गा तथा फोस्फोराईट को रसायनिक परिक्षण सम्बन्धी आशयको सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
27
Dec 2019
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना- रसायनिक परिक्षण
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
17
Nov 2019
बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना: ड्रिल बिट्स एण्ड ड्रिलिङ एसोसोरिज
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
20
Oct 2019
शीलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सुचना: स्टेश्नरी तथा कार्यालय सामान
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
30
Sept 2019
रोक्का क्षेत्र फुकुवा सम्बन्धी सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
30
Sept 2019
आंशिक रोक्का क्षेत्र फुकुवा सम्बन्धी सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
12
Sept 2019
खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको आशयको सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
02
July 2019
आ.व. 2075-76 को खनिज अनुमती नविकरण सम्बन्धी सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
12
Mar 2019
खनिज प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यको सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
10
Mar 2019
नेपाल अन्तराष्ट्रिय जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपो 2019
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
06
Mar 2019
खास खनिज प्रवर्धन कार्यको भट्टेडाँडा ग्रेनाईट सम्बन्धी विवरण संसोधन सम्बन्धी सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
31
Jan 2019
बोलपत्र आह्वानको सुचना: जियोटेक्निकल ल्याब उपकरण
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
15
Jan 2019
सुचनाको हकसम्वन्धि ऐन, 2064को दफा 5 को उपदफा (3) तथा नियम (3) वमोजिम विभाग संग सम्बन्धित सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
21
Sept 2018
खनिज खोलतलासको क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
09
April 2018
शिलबन्दी दरभाउ पत्र अाह्ववानको सुचान: सर्भर पिसि तथा डिजितट एसेट ब्यसवस्थापन तथा विकास सर्भर
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
08
April 2018
आशयको प्रस्ताव अाह्ववानको सुचना: भूभौतिक सर्भे धौबादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
04
April 2018
खनिज सम्दपा महाशाखाको सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
02
April 2018
प्रकृया रद्द सम्बन्धी सुचना: धौवादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र, भूभौतिक सर्भे, परामर्श सेवा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
19
Mar 2018
प्रस्ताव अह्वावान सम्बन्धी सुचना: भौगर्भिक नक्शसाङ्कन कार्य
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
16
Mar 2018
आशयको प्रस्ताव सम्बन्धी पुन: सुचना: भूभौतिक सर्भे (घौवादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र)
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
09
Mar 2018
सुचना: आशय प्रस्ताव छनोट सम्बन्धी सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
12
Feb 2018
शिलबन्दी बोलपत्र अाह्ववानको सुचान: भेौगोलिक सुचना प्रणाली सफ्टवयर खरिद
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
12
Feb 2018
शिलबन्दी बोलपत्र अाह्ववानको सुचान: जियो माईनिङ सफ्टवयर
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
26
Jan 2018
बोलपत्र आह्ववानको सुचना: प्राकृतिक ग्याँस परिक्षण वेल
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
18
Jan 2018
म्याद थप सम्बन्धी सुचना तथा संशोधित आशयपत्रको कागजात
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
13
Jan 2018
सुचना: आशयको प्रस्ताव सम्बन्धी सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
28
Nov 2017
खास खनिज कार्यको लागी वार्ता तथा संझौता गर्न आउने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
21
Nov 2017
आशय स्विकृतको सुचना: खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव स्विकृत गर्ने
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
13
Nov 2017
बोलपत्र आब्हानको सुचना : केमिकल ल्याव उपकरणहरु
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
30
Oct 2017
शिलबन्दी बोलपत्र आह्वावानको सुचना: स्टेस्नरी सामान
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
17
May 2017
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना: भौगर्भिक नक्साङ्कन कार्य
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
15
May 2017
सूचनाको हकसम्वन्धि विभाग संग सम्बन्धित सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय