नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सूचना: क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा

 सूचना: क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा