नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

सूचनाः नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रहरू स्वीकार गर्ने बारे
...
Read More
सूचना: स्वघोषणा
...
Read More
सूचना: RFP को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि
...
Read More
सूचना: खास खनिज सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृत भएको आशयको सूचना
...
Read More
सूचना: खनिज कार्यको अनुमतिपत्र नविकरण बारे
...
Read More
सूचना: क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा
...
Read More
सूचना: जनशक्ती करार सम्बन्धी
...
Read More
सूचना: खास खनिज डाटा प्याकेजको पुन: सूचना
...
Read More
सूचना:डाटा प्याकेज बुझाउने सम्बन्धमा
...
Read More
सूचना: सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धमा
...
Read More