नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना: भौगर्भिक नक्साङ्कन कार्य
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति: २०७५/०२/०९ गते दिनको १२:०० बजे आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने स्थान: खानी तथा भूगर्भ विभाग, लै...
Read More
शिलबन्दी दरभाउ पत्र अाह्ववानको सुचान: सर्भर पिसि तथा डिजितट एसेट ब्यसवस्थापन तथा विकास सर्भर
सर्भर पिसि तथा डिजितट एसेट ब्यसवस्थापन तथा विकास सर्भर...
Read More
आशयको प्रस्ताव अाह्ववानको सुचना: भूभौतिक सर्भे धौबादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र
आशयको प्रस्ताव अाह्ववानको सुचना: भूभौतिक सर्भे धौबादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र यस सम्बन्धी थप जानकारी तथा प्रस्ताव ...
Read More
खनिज सम्दपा महाशाखाको सुचना
...
Read More
प्रकृया रद्द सम्बन्धी सुचना: धौवादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र, भूभौतिक सर्भे, परामर्श सेवा
...
Read More
प्रस्ताव अह्वावान सम्बन्धी सुचना: भौगर्भिक नक्शसाङ्कन कार्य
प्रस्ताव अाह्वावानको सुचना Package No. Job Description   A Geological Mapping and Mineral Exploration in Parts of Achham, Bajhang, Kalikot and Bajura Districts. Toposheet No. 2981 10    Download ...
Read More
सूचनाको हकसम्वन्धि विभाग संग सम्बन्धित सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन
सूचनाको हकसम्वन्धि विभाग संग सम्बन्धित सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन...
Read More
सुचना: आशय प्रस्ताव छनोट सम्बन्धी सुचना
...
Read More
आशयको प्रस्ताव सम्बन्धी पुन: सुचना: भूभौतिक सर्भे (घौवादी फलाम अन्वेषण क्षेत्र)
...
Read More
शिलबन्दी बोलपत्र अाह्ववानको सुचान: जियो माईनिङ सफ्टवयर
...
Read More