नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

ट्रेस इलिमेन्ट एनलासिस शाखा


ट्रेस इलमेण्ट एनालाइसिस शाखा

 खनिज तथा खनिजजन्य नमूनाहरु बिद्युतीय उपकरण -Atomic Absorption Spectrophotometer_ प्रयोग गरी Geo-Chemicals तथा Stream Sediments का नमुनाहरुमा ट्रेस -Trace_ धातुहरुको परिक्षण कार्य र ICP-MS बिद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी Uranium, Rare Earth Elements  लगायतका अन्य धातुहरुको परिक्षण कार्य गर्ने ।ट्रेस इलमेण्ट विश्लेषण सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक तथा विकास कार्य तथा गुणस्तर कायम राख्न संलग्न रहने ।